Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Danile Kumar
Godeževa 11
1113 Ljubljana

Telefon: 01 563 68 20         
Fax: 01 568 41 05
E-mail: sova.osljdk@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba Mag. Mojca Mihelič, prof. ma-fi, oec, ravnateljica
Telefon: 01 563 68 24        
E-mail: ravnatelj.osljdk@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga 01. 09. 2007
Datum zadnje spremembe 31. 09. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu  http://sl.os-danilekumar.si2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2.1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda Organigram zavoda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Danile Kumar:
– nacionalni program
– mednarodni program
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje.
Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in razdeljevanjem hrane za učence


2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Pomočnica ravnateljice: Katarina Geržina
E-mail: sova.osljdk@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: mag. Irena Šteblaj
E-mail: inter.osljdk@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Marta Zajc
E-mail: marta.zajc@guest.arnes.si

Tajnik: Dare Horvat
E-mail: tajnistvo.osljdk@guest.arnes.si


2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi
Državni predpisi Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavniost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Danile Kumar
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
Ustava RS
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2

Državni zbor: http://www.dz-rs.si

Druge povezave na državne registre: Mestna občina Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol

EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm

Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si

Državni izpitni center: http://www.ric.si


2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.


2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Seznam potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2012/2013


2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopki priznavanja tujega izobraževanja


2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja
Seznam evidenc Jih ni.


2.8. Seznam drugih informatizacijskih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženskega stanja zavoda (v pripravi)


2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Objave že posredovanih informacij javnega značaja Urniki oddelkov za šolsko leto 2012/2013

Šolski koledar za šolsko leto 2012/2013

Publikacija za šolsko leto 2012/2013


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa preko spleta http://sl.os-danilekumar.si
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Mozilla Firefox.
Opis “fizičnega” dostopa Informacije javnega značaja so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Urniki
Seznam potrebščin in učbenikov

(Skupno 265 obiskov, današnjih obiskov 1)